ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ...

เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร การใช้ application farmbook และการใช้โปรแกรมวาด

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนา...

เข้าร่วมสัมมนาโครงการคู่เสี่ยวแก้จนคนขอนแก่น

วันนี้18 สิงหาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ เข้าร่วมสัมมนาโครงการค...

เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(สายที่ 1)

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด...

ร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ แนวทางดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุม

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเกษตรกรตัวแทน...

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบร

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระน...

ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 : นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อวางแผนการดำเนิ...

ติดตามเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง สถาณการณ์โรคที่เกิดในมันสำปะหลัง

วันที่ 7 ส.ค. 2563 เวลา 8.40 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยมอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการ นายดบัสวิน เวียงนนท์ นวส.ชำนาญการ น.ส...

เข้าร่วมประชุมจัดเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพยุวเกษตร

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมจัดเว...

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา09.30น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อหารือข้อราชการต่างๆ ณ. ห้องประชุมที...