ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรก

วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562 นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยน.ส.พรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติก...

มอบเงินสนับสนุนโครงการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2562/63และมอบเงินโครงการช่วยเ

วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น.สำนักงานเกษตรอำเภอร่วมกับ ธกส.สาขาโคกโพธิ์ไชย มอบเงินสนับสนุนโครงการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ...

อบรมการจำกัดสาร 3 ชนิด พาราควอตไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

วันที่ 16 ก.ย.2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประธานเปิดอบรมการจำกัดสาร 3 ชนิด พาราควอตไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส พร้อมเจ้าหน้าที่ อบรมเกษต...

ได้รับการติตามนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมคณะ ได้รับการติตามนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น โดยมีนางจันจิรา สายรอ...

จัดอบรมและเปิดสอบตามระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

วันที่ 9 กันยายน 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จัดอบรมและเปิดสอบตามระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต ไกลโ...

ข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2562 ครั้งที่ 8/2562

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2562 ครั้งที่ 8/2562 โดยมี...

ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น สืบเนื่อง...

จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จัดอบรมโครงการระบบส่งเ...

ประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบ คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) อำเภอโคกโพธิ์ไ

วันที่ 26 ส.ค. 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จัดประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบ คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ...

ตรวจแปลงเกษตกรผู้ประสบภัยพิบัติ

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพรประภา โ...