ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการจัดส่งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตามโครงการภาครัฐ ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับฟ...

ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโค...

ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ โดยนายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธิ์ไช...

ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรปราดเปรื่อง และเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา (ใช้น้ำน้อย)

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิไชย วันที่ 30 มกราคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิไชยมอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการและนายดบัสวิน...

ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2563

29 มกราคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2563 (ครั้งที่ 4/2563) เพื่อชี้แจงแนวทางข้อสั่งก...

อบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกเพื่อเตรียมความ

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จัดอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศ...

อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องปี 2563 กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer

วันที่ 23 มกราคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย นำโดยนายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องปี ...

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินและปุ๋ยระดับพื้นที่ ปี 2563 ครั้งที่ 1

นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้...

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563

วันที่ 20 มกราคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยได้เข้าร่วมงานฟิวเดย์ โดยการนำของ ว่าที่ ร.ต.สอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับส...

ร่วมประชุมเครือข่าย young smart farmer จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย นำเกษตรกร young smart farmer ร่วม...