ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยมอบหมายให้นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมประจำเ...

ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพข้าวเกษตรกรปี 2562

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเเจ้าหน้...

ร่วมการสัมมนา หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพฤหัสบดีที่. 24. กันยายน. 2563.เวลา 09.00 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย. มอบหมายให้นางสาวนภารัตน์ เหล่าคนค้า เจ้าพนักงานธุรการ เข้า...

ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชนและงานสถาบันเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ...

ให้บริการ แนะนำวิธีป้องกันและรักษาโรคใบไหม้ข้าว แก่เกษตรกรที่มาขอรับบริการ

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ให้บริการ แนะนำวิธีป้องกันและรักษาโรคใบไหม้ข้าว แก่เกษตรกรที่มาขอรับบริก...

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ออกให้บริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรร...

ร่วมรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกษตรอำเภอ รอบที่ 2

วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อม นายดบัสวิน ...

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 1 กันยายน 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน โดยมี ว่า...

ร่วมโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น.นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ...

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนสิงหาคม

นที่ 20 สิงหาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ออกให้บริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรม...