ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมงานการจัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 11 มี.ค. 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมงานการจัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปล...

ร่วมอบรมพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีท่านรองชา...

เข้าร่วมประชุมตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ป...

ประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีดังนี้ 1เวลา 09.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ว่...

ประชุมประจำสัปดาห์สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มีดังนี้ เวลา 09.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมเจ้าหน้าที...

ร่วมงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยนายจำรัส แพนพา ร่วมงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ บ้าน...

การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ในการมานิเทศงาน

ารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 18 กุมภาพันธ์ 2563 -นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ให้การต้อนรับเจ้าหน...

โครงการอาสาสมัครเกษตร ปี 2563

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิไชย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น.สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน...

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษต

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 : ว่าที่ ร.ต.สอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจ...

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าทีอารักขาพืช หลักสูตรการเป็นหมอพืชและดำเนินงานคลีนิคพืช รุ่นที่

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าทีอารักขาพืช หลักสูตรการเป็นหมอ...