ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ 2562

นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวพรปรพภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปร...

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 สำรวจแปลงมันสำปะหลังเพื่อเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง ต.บ้านโคก ต.ซับสมบูรณ์

นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นวส.ปฏิบัติการ, นายเสน่ห์ นามณี นวส.ปฏิบัติการ สำนักงารเกษตร...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล

นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในว...

ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2561

นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กันยายน 2561 ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย...

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราช ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย...

ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

มื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ได้มอบหมายให้ นายเสน่ห์ นามณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกติดตาม...

ตรวจพื้นที่การขึ้นเกษตรกร

วันที่.10 กันยายน 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ได้มอบหมายให้ นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ พร้อมด้วย นายเสน่ห์ นามณี นักวิชาการส่งเ...

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโคกโพธิ์ไชยยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 12 กันยายน 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วย นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสิรมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานโค...

ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กันยายน

นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กันยายน 2561 ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย...

รว่มประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราช ในวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย...