ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

วันที่5 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติก...

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อหารือข้อราชการและเร่งรัดงานภ...

ประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ

นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ...

ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2563

วันที่ ธันวาคม 2563 นายจำรัส แพนพานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรง...

เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมวาดแปลงเกษตรกร

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวนภารัตน์ เหล่าคนค้า เจ้าพนักงานธุรการ เข้...

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคและการบริหารธุรกิจด้านดินและปุ๋ย

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคและการบริหารธุรกิจด้านดินและปุ๋ย ณ....

เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ

วันที่ 17 ธันวาคม 2563เวลา 09.00 น. นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบหมายให้นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิ...

ร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น...

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกิจกรรมเนื่องใ...

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อหารือข้อราชการและเร่งรัดงานภาระกิจเร่งด่วน

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อหารือข้อราชการและเร่งรัดงานภาระกิจเร่...