ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้ร...

ประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ได้เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2563 ครั้งที่ 8/2563 เพื่อรับฟังคำชี...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 มีดังนี้ เวลา 09.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมเจ้าหน้าที่ส...

มอบสิ่งของ เติมสุข กับตู้ปันสุข ต้านภัยโควิด 19 ปันน้ำใจใส่ตู้กับข้าว ผู้รับถูกใจผู้ให้มีความสุข

วันที่ 20 พ.ค. พ.ศ.2563 เวลา 9.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้มอบสิ่งของ เติมสุข กับตู้ปันสุข ต้านภัยโควิด 19 ป...

ตรวจสอบพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรที่แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

วันที่ 19 พ.ค.2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบการขึ...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 มีดังนี้ เวลา 09.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมเจ้าหน้าที่ส...

ตรวจสอบพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรที่แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

วันที่ 15 พ.ค.2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นายดบัสวิน เวียงนนท์ นวส.ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบกา...

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากไวรั

นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโ...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 มีดังนี้ เวลา 09.30 น. นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมเจ้าหน้าที่ส...

เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2563

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยมีว่าที่ร้อยตรีสอิสร์ โบราณ เกษตรจ...