ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุม "ศพก. สัญจร" ณ ศพก. อำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 12 มกราคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมสังเกตการณ์ ...

ประกาศเจตจำนงต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

วันที่ 10 มกราคม 2563 - นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประกาศเจตจำนงต่อต้านการคอรัปชั่นท...

เข้ามอบกระเช้าของขวัญ และขอพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ปี 2563 แด่นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธ

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยทุกท่าน เข้ามอบกระเช้าของ...

ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชยชั้น 2...

ข้าร่วมการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการชี้แจง...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยเพื่อติดตามงานโครงการงานภารกิจต่างๆ

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยเพื่อติดตามงานโครงการงานภารกิจต่างๆ ณ...

ร่วมงานวันดินโลก ณ เทศบาลตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายวินับ ผายจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมงานวันดินโลก ณ เทศบาลตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พ...

เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมวาดแปลงเกษตรกร โปรแกรม Gisagro QGIS และ FAARMis

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นายดบัาวิน เวียงนนท์ (นวส.ชำนาญการ) และน.ส.พรประภา โอดพิมพ์ (นวส.ปฏิบัติ...

ออกติดตามการดำเนินงาน ศพก.เครือข่าย ของนายสนิท นาคศิริศิล

วันที่13 ธันวาคม 62 นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ออกติดตามการดำเนินงาน ศพก.เครือข่าย ของนายสนิท นาคศิริศิล สินค้าหลักคือไม้ผล ได้แก่ มะ...

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมถ่ายทอดสดพระราชพิ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิไชย วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น.นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสั...