ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุภาวดี ชำนิงานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและ น.ส.พรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมโค...

จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จัดอบรมโครงการระบบส่งเสร...

จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จัดอบรมโครงการระบบส่งเสร...

จัดอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน(One Stop Service)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยจัดอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจบ...

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าราชการ ณ. ห้องประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ...

อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)

นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) กิจ...

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาธุรกิจดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ONE STOP SERVICE

นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาธุรกิจดินและปุ๋ยเพื่อชุ...

ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2564

นายจำรัส แพนพานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที...

อบรมโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดขอนแก่น(งบจังหวัด)

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายดบัาวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จัดอบรมโครงการพัฒ...

ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและจักทำแผน

วันที่15 มกราคม 2564 นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จัดอบรมประเมินศักยภา...