ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด ครั้งที่ 2/2564

นที่ 20 เม.ย. 2564 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ต.สมโภชน์ สุดคล้าย นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ คลังทอง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง ...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 19 เมษายน 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เพื่อหารือข้อราชการและติดตามง...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายจำรัส  แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เพื่อหารือข้อราชการและติดตามง...

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ. ห้องประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ...

ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เพื่อหารือข้อราชการและติดตามงา...

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกา...

ประชุมพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

นที่ 22 มีนาคม 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จัดประชุมพิจารณาเห็นชอบของคณะ...

ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม 2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเ...

ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นออกติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นางสุภาวดี ชำนิงาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่อำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น นำโดยนายธานินท...