ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราช

วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประชุมประจำเดือนเจ้า...

เข้าร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจงโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเชิ

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจงโครงการบริหารจัดการกา...

ข้าร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจง โครงการของกลุ่มยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและนางสาวนภารัตน์ เหล่าคนค้า เจ้าพนักงานธุรการ เข...

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ (ค.ช.ภ.อ.) กรณีฉุกเฉิน

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 น. นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วม...

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิ...

ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม การขึ้นทะเบียน และการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564/65

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ทุกคน ร่วมประช...

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอโคกโพธิ์ไชย (ศปก.อำเภอโคกโพธิ์ไชย) ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอโคกโพธิ์ไชย (ศปก.อำ...

ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 (ครั้งที่ 1/2565)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 (ครั้งที่ 1/2565) โดยมี ว่าที่ร้อย...

เข้าร่วมพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2564

วันที่ 23 ต.ค. ตุลาคม 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเกษตรชำนาญการ เข้าร...

ตรวจสอบพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่ได้รับคามเสียหายจากพายุเตี้ยนหมู่

วันที่ 21 ต.ค. 2564 นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจสอบพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่ได้รับคามเสียหายจากพายุเตี้ยนหมู่ ณ ตำบล...