ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ว่าที่ รท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบั

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.ว่าที่ รท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ประชุมปรึกษาหารือ กอ./จนท.สนง.เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยและ ผู้จัดการธนาคา...

กิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆะบูชา

เนื่องในวันมาฆะบูชา 1 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดประจำหมู่บ้านของตน และในเวลา 14.00 น. นางชลพร...

โครงการส่งเสริมการปลูกปอเทืองบำรุงดินและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ันที่ 22 ก.พ. 2561 เวลา 08.30 น. นางสุดารัตน์ ทองเดือน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ปฏิบัติกา...

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 ก.พ. 2561 เวลา 08.30 น. นางสุดารัตน์ ทองเดือน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย และนางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ปฏิบัติการพร้อมด...

บริการอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดพระเจ้าใหญ่ไชยวาญ ม.๔ ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิไชย จ.ขอนแก่น

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ตำบลทุกท่านอ...

โครงการจัดเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมเจ้าหน้าที่ตำบลท...

อบรมเกษตรกรโครงการอาสาสมัครเกษตร กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้แก่อาสาสมัครเกษตรและจัดทำแผนการผลิต IFPP จ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธ์ไชย ประธานเปิดอบรมเกษตรกรโครงการอา...

มอบปุ๋ยชีวภาพเม็ดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนปฏิบัติราชป

นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบปุ๋ยชีวภาพเม็ดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนว...

ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ออกติดตามโครงก...

เข้าร่วมรับนโยบาย "มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า นำพาสู่ความยั่งยืน" จากนายกฤษฎา บุญราช

นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมรับนโยบาย "มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน...