ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

 

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

 

 

 

นายสมบูรณ์  ทองเดือน

เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

 

 

นางสุภาวดี ชำนิงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

นายจำรัส แพนพา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

นายดบัสวิน  เวียงนนท์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

นางสาวพรประภา  โอดพิมพ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

นางสาวนภารัตน์  เหล่าคนค้า

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 กรกฎาคม 64 14:51:04