ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

 

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

 

นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง
เกษตรอำเภอเวียงเก่า
รักษาราชการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

 

 

นางสุภาวดี ชำนิงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

นายจำรัส แพนพา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

นายลำดวน สีหานู
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

 

 

 

 

นางสาวนภารัตน์  เหล่าคนค้า
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวุฒิพงษ์  โสนางาม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

30 มิถุนายน 60 10:37:42