ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ชุมชนนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยนายเสน่ห์ นามณี น...

จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ชุมชนซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วนยนางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริ...

จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ชุมชนบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วนยนางสุภาวดี ชำนิงาน...

ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดอัมพาผล

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงา...

อบรมเกษตรกรโครงการสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิสาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้จัดอบรมเกษตรโครงการ...

มอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรก...

more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

แนะนำ ศพก.โคกโพธิ์ไชย องค์ความรู้ ศพก.โคกโพธิ์ไชย
 
Feild Day ศพก.โคกโพธิ์ไชย