ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย


54 หมู่ที่ 8 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบ้านโคก
อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160

 

  • โทรศัพท์ : 043-216132
  • โทรสาร : 043-216132
  • อีเมล์ : kk_kokpochai@doae.go.th

 

 Contact Us   

=>