ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราช

วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติรา...

เข้าร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจงโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเชิ

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้...

ข้าร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจง โครงการของกลุ่มยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการแล...

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ (ค.ช.ภ.อ.) กรณีฉุกเฉิน

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 น. นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อม...

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แ...

ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม การขึ้นทะเบียน และการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564/65

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน...

more...

 วีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์

แนะนำ ศพก.เครือข่าย

Field Day 2564

ถอดบทเรียน ศพก.

 


 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น...

more...