ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ว่าที่ รท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบั

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.ว่าที่ รท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ประชุมปรึกษาหารือ ก...

กิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆะบูชา

เนื่องในวันมาฆะบูชา 1 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วั...

โครงการส่งเสริมการปลูกปอเทืองบำรุงดินและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ันที่ 22 ก.พ. 2561 เวลา 08.30 น. นางสุดารัตน์ ทองเดือน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมา...

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 ก.พ. 2561 เวลา 08.30 น. นางสุดารัตน์ ทองเดือน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย และนา...

บริการอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดพระเจ้าใหญ่ไชยวาญ ม.๔ ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิไชย จ.ขอนแก่น

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่...

โครงการจัดเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รักษาการใน...

more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

แนะนำ ศพก.โคกโพธิ์ไชย องค์ความรู้ ศพก.โคกโพธิ์ไชย