ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดเวทีสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560

วันที่ 27 กันยายน 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย นายสมรรถ ดำเนตร ปศุสัตว์อ...

เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีติดตามการทำบัญชีโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาก

วันที่ 25 กันยายน 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเ...

ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมเพาะเห็ด พื้นที่ดำเนินโครงการ

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยออกติดตามโครงการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม...

ออกติดตามสถานการณ์และให้คำแนะนำการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

กลุ่มอารักขาพืช สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสนง.เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยออกติดตามสถานการณ์และให้คำแน...

บรรยายความรู้เรื่องการแลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนซ์แก่กลุ่มอาชีพ

วันที่ 18 ก.ย.2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ช...

ตรวจสารเคมีตกค้าง แก่สมาชิกศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน

วันที่23 มี.ค.2559 สนง.โคกโพธิ์ไชย ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอโคกโพธิไชยร่วมออกตรวจสารเคมีตกค้าง แก่สมาชิก...

more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...