ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ตรวจสารเคมีตกค้าง แก่สมาชิกศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน

วันที่23 มี.ค.2559 สนง.โคกโพธิ์ไชย ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอโคกโพธิไชยร่วมออกตรวจสารเคมีตกค้าง แก่สมาชิก...

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับอำเภอ

วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประธานคณะกรรมการบริหารงาน...

มอบปุ๋ยน้ำชีวภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร

วันที่ 10 มีนาคม 2559 นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย ให้เกียรติมอบปุ๋ยน้ำชีวภาพ จำนวน 7,428 ...

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปี 2559 (พืชผัก)

วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย นำโดย นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตร...

เกษตรจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยม ศพก.

14 มีนาคม 2559 เวลา 11.20 น. ว่าที่ ร.ท. วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ให้การตรวจเยี่ยม และพบ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยม ศพก.

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกว...

more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...