ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ดำเนินการอบรมสมาชิกกลุ่ม และชุมชน เรื่องการจัดทำบัญชีโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ

วันที่ 27 พ.ย.2560 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิโดยนางสุดาระตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ...

อำเภอเคลื่อนที่

วันที่15 พ.ย.2560 นางสุดารัตน ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภ...

พบปะเยี่ยมกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษหนองชมภู ม.10 ต.บ้านโคก

วันที่ 14 พ.ย.2560 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำ...

รวจสอบพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติหลังน้ำลดจากน้ำชีไหลเอ่อ ณ ม.4 บ้านนายาว ต.บ้านโคก จำนวน 54 รายพื้นที่เ

วันที่ 8 พ.ย. 2560 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำ...

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ...

ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เ

ันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย และนางสุดารัตน์ ทองเดือน...

more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...