ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 1 ตามโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 25 พ.ค.2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเ...

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การดูแลรักษา พร้อมทั้งสาธิตการทำชาใบหม่อน

วันที่ 19 พ.ค.2561 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย โดยนางสุดารัตน์ ทองเดือน นวส.ชำนาญการรักษาการในตำแห...

อบรมการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล IFPP อาสาสมัครเกษตร

วันที่ 17 พ.ค.2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเ...

สาธิตการทำสารชีวภัณฑ์ เชื้อราไตรโคเดอร์มา

วันที่ 16 พ.ค.2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการเกษตรอำเภอโคกโพธิ...

การไถกลบตอซังข้าวพร้อมหว่านเมล็ดปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด

การไถกลบตอซังข้าวพร้อมหว่านเมล็ดปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ ที่ ศพก. บ้านหนองหญ้า...

อบรมเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ กิจกรรม การทำน้ำหมักชีวภาพ

วันที่ 11 พ.ค.2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำ...

more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

แนะนำ ศพก.โคกโพธิ์ไชย องค์ความรู้ ศพก.โคกโพธิ์ไชย